Stanovy Klubu

 

 

S T A N O V Y

 

Občanské sdružení Bad Boys Gym Ostrava

 

 

I.                    Základní ustanovení

 

 1. Občanské sdružení založili Jan Čech, Ivo Hamala, Petra Mročková v roce 2012 pod názvem Bad Boys Gym Ostrava.
 2. Sportovní klub (dále jen OS ) je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovnou činnost a sport.
 3. Sídlem OS je :Fitcentrum Assen,U Hrůbku 145,Ostrava Zábřeh.

 

II.                 Poslání a cíle

 

 1. Základním posláním OS je organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni zejména tréninkové podmínky a šířit povědomí o tomto druhu sportu na veřejnosti.
 2. OS navazuje na tradice Thajského bojového umění Muay Thai. Jako subjekt se hlásí ke světovým organizacím bojových umění a sportů zastoupených v České republice.

 

 

III.               Členství

 

 1. Členem OS se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním OS.
 2. Členství v OS vzniká odevzdáním vyplněné písemné přihlášky a zaplacením členských příspěvků.
 3. O přijetí nových a vyloučení stávajících členů OS o otázce registrace členů rozhoduje Výkonný výbor absolutní většinou.

4.   O výši členských příspěvků rozhoduje Valná hromada prostou většinou.

       5.   Členství zaniká:

 

-         ukončením činnosti OS

-         na vlastní žádost člena

-         neplacením členských příspěvků

-         na základě usnesení Výkonného výboru

 

 

IV.              Orgány sportovního klubu

 

 

 1. Valná hromada

 

 1. Nejvyšším orgánem OS je Valná hromada. Delegátem Valné hromady je každý člen OS starší 15-ti let.
 2. Zasedání Valné hromady se koná minimálně jedenkrát ročně a svolává ho Výkonný výbor. Pokud o mimořádné zasedání Valné hromady požádá více než 1/3 členů SK, Výkonný výbor je povinen svolat Valnou hromadu do 30-ti dnů od podání podnětu.
 3. Právo hlasovat na Valné hromadě má každý člen starší 15-ti let, nebo jeho zástupce zmocněný k tomu písemnou plnou mocí. Hlasy všech delegátů jsou si rovny.
 4. K platnosti usnesení Valné hromady je třeba souhlasu prosté (tj. nadpoloviční) většiny přítomných, nebo zastoupených delegátů.

 

 1. Valná hromada zejména:

 

-         rozhoduje o zániku OS a v tomto případě zániku i o majetkoprávním vypořádání,

-         rozhoduje o přijetí, změnách, nebo doplnění stanov,

-         potvrzuje členy Výkonného výboru a Revizní komise,

-         rozhoduje o názvu a symbolice OS,

-         schvaluje rozpočet a zprávu o hospodaření,

-         projednává a schvaluje plán hospodaření na příští rok,

      -     rozhoduje o výši členských příspěvků.

 

 1. Výkonný výbor

 

 1. Statutárním orgánem je Výkonný výbor. Skládá se z předsedy, tajemníka a hospodáře, kteří jsou voleni Valnou hromadou tajnou volbou na dobu 2 let.
 2. Předseda svolává Výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát v kalendářním měsíci.
 3. Výkonný výbor je usnášeníschopný pouze za přítomnosti všech jeho členů.
 4. Výkonný výbor zejména:

 

-         zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady,

-         organizuje a řídí činnost OS,

-         připravuje podklady pro Valnou hromadu, a to zejména ve finančních otázkách,

-         zajišťuje spolupráci s ostatními OS,

-         rozhoduje o přijetí a vyloučení stávajících členů OS,

-         rozhoduje o otázkách registrace.

 1. Odvolání člena Výkonného výboru lze:

 

-         na vlastní žádost člena

      -     usnesením Valné hromady.

 

 1. Revizní komise

 

 1. Revizní komise je dozorčím a kontrolním orgánem OS, skládá se ze dvou revizorů, kteří nesmí být současně členy Výkonného výboru.
 2. Revizní komise zejména dohlíží na hospodaření Výkonného výboru a ověřuje správnost a pravdivost závěrečného ročního vyúčtování.
 3. Revizní komise je volena Valnou hromadou aklamací na dobu 2 let.

 

 

V.                 Jednání ve vztahu k jiným subjektům

 

 1. OS je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou na základě své registrace podle zákona o sdružení občanů.
 2. Jménem OS jedná jeho Statutární orgán – Výkonný výbor, za který jednají všichni jeho členové a to každý samostatně.

 

 

VI.              Majetek sportovního klubu a hospodaření.

 

 1. Majetek OS tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. Zdrojem majetku jsou zejména členské příspěvky, příjmy z tělovýchovné a společenské činnosti, příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných právnických a fyzických osob a z reklamy.

 

 1. Majetek OS je vlastnictvím OS jako celku. O převodech práva užívání tohoto majetku, jeho nabývání a pozbývání, jakož i o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Valná hromada. Hospodaření s majetkem, k němuž má OS zřízeno právo nájmu, se řídí obecně závaznými právními normami.

 

 

VII.            Změny a doplňky stanov

 

 1. O případných změnách a doplnění stanov rozhoduje Valná hromada.
 2. Změny a doplňky stanov musí být učiněny písemnou formou.

 

 

VIII.         Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 20.1.2012 a účinností dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky.